46 400x245 آتش زدن بقایای مزارع به تنوع زیستی در خوزستان آسیب می زند

آتش زدن بقایای مزارع به تنوع زیستی در خوزستان آسیب می زند

 رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت: آتش زدن بقایای مزارع ، استفاده از کودهای شیمیایی ، سمپاشی بی رویه و غیراصولی و دستکاری خاک به تنوع زیستی در خوزستان آسیب می زند و در آینده ، امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد. به گزارش ایرنا کیخسرو چنگلوایی روز چهارشنبه در آیینی به مناسب روز جهانی