74314 702 جایگاه خوزستان در امنیت سرمایه گذاری

جایگاه خوزستان در امنیت سرمایه گذاری

جایگاه خوزستان در امنیت سرمایه گذاری دکتر یداله مهرعلی زاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افزایش سرمایه گذاری و بهبود بهره وری است. بیماری مدیریت اقتصاد ایران که ناشی از نارسایی چهار دهه مدیریت منفعل و گسسته در قالب شش برنامه توسعه اقتصادی حادث شده است بر جریان رشد سرمایه