n00257870 t تامین لوازم زندگی سیل زدگان اولویت قرارگاه بازسازی است

تامین لوازم زندگی سیل زدگان اولویت قرارگاه بازسازی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه تامین لوازم زندگی آسیب دیدگان اولویت اول قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده خوزستان است، گفت: آمار و اطلاعات آسیب دیدگان در سیل اخیر در یک بانک اطلاعاتی در حال جمع آوری است به گزارش خوزتاب، امید حاجتی روز سه شنبه در کمیته امور برآورد و