4803104 843 آتش سوزی مجمتع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر غیر عمدی بود

آتش سوزی مجمتع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر غیر عمدی بود

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارشی آورده است: آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر غیر عمدی بوده است ولی قصور واحدهای مدیریت، تعمیر، بهره برداری، منابع انسانی و آموزش و آتش نشانی محرز است که برخوردهای لازم انجام شده است. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۵ آیین