3 از ۹دی به ابزاری برای تفرقه در جامعه استفاده نکنیم

از ۹دی به ابزاری برای تفرقه در جامعه استفاده نکنیم

خوزتاب: نایب رییس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت پرهیز از بهره‌برداری سیاسی از “نهم دی” برای ایجاد تفرقه در جامعه تاکید کرد. علی مطهری در یادداشتی با عنوان “نهم دی، منادی اتحاد” که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، آمده است: « نهم دی سال ۱۳۸۸ ، روزی بود که مردم قطع نظر از خطاهای