73362163 80183965bcacd ادامه خارج کردن زنان و کودکانپتک از تیررس درگیری

ادامه خارج کردن زنان و کودکان”پتک” از تیررس درگیری

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به خارج کردن زنان و کودکان روستای “پتک جلالی” باغملک از تیررس در پی وقوع درگیری در این منطقه گفت: در حال حاضر وضعیت این روستا کاملا تحت کنترل نیروهای انتظامی قرار دارد و نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با مسببان این درگیری ها مصر هستند.