4401285888 از بیشترین نام های پسر و دختر در خوزستان در سال ۹۷ تا آمار دقیق جمعیت خوزستان

از بیشترین نام های پسر و دختر در خوزستان در سال ۹۷ تا آمار دقیق جمعیت خوزستان

♨️ اختصاصی پایگاه خبری خوزتاب از آمار جالب ثبت احوال خوزستان: ۵ نام برتر پسران و دختران در سال ۹۷ ⬅پسر ۱. علی ۲.حسین ۳.محمد ۴.امیرحسین ۵.امیرعلی ⬅دختر ۱.فاطمه ۲.زینب ۳.زهرا ۴.رقیه ۵.ریحانه جمعیت کل خوزستان ۴.۸۹۷.۷۳۵ جمعیت مردان ۲.۴۶۹.۵۸۳ جمعیت زنان ۲.۴۲۸.۱۵۲ جمعیت شهری ۳.۵۱۰.۴۷۳ جمعیت روستایی ۱.۳۷۵.۲۶۰ ? خوزستان بعد از سیستان و