تعجب‌سیف از وعده‌افزایش‌یارانه‌توسط نامزدهای‌ریاست‌جمهوری

تعجب‌سیف از وعده‌افزایش‌یارانه‌توسط نامزدهای‌ریاست‌جمهوری

رئیس کل بانک مرکزی گفت: البته یک کسی می تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت. طرح وعده افزایش ۳ تا ۵ برابری یارانه نقدی