صدور شناسنامه جدید توسط ادارات پست خوزستان

صدور شناسنامه جدید توسط ادارات پست خوزستان

صدور شناسنامه جدید در ادارات پست خوزستان امکانپذیر شد.براساس تفاهمنامه جدید پست و ثبت احوال خوزستان، اداره کل پست استان خوزستان مسؤلیت « گرفتن درخواست تعویض شناسنامه و صدور المثنی » را از متقاضیان عهده دار شد. این خدمت جدید در تمام ادارات پست شهرستان ‌های استان ارائه می‌ شود و شناسنامه ‌های درخواستی پس