92491 836 رییس جمهور از سرمایه های فکری مردمان خوزستان در کابینه خود استفاده کند

رییس جمهور از سرمایه های فکری مردمان خوزستان در کابینه خود استفاده کند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب علی گلمرادی اظهار داشت: در سال گذشته با تلاش جمعی مجمع نمایندگان استان خوزستان توانستیم که بودجه استان خوزستان را تقریبا صد درصد افزایش دهیم. وی افزود: ما نمی توانیم با روندهای معمول گذشته مسائل و مشکلات استان را حل بکنیم چرا که آن روش ها،روش های منسوخی است.